Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy Panią/Pana, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKANA Kancelaria Prawna Joanna Buszkiewicz z siedzibą w Gdyni [81-361] przy ul. Mściwoja 2/1;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji z Panią/ Panem kontaktu, wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c lub f. RODO, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – w celach wskazanych w tej zgodzie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty trzecie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich dłuższego przechowywania;

5)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być warunkiem ustawowym bądź umownym lub warunkiem zawarcia umowy – w zależności od kategorii danych i celu przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zrealizowania danego celu przetwarzania, np. zawarcia umowy;

6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

8)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)    wszelkie żądania czy też zastrzeżenia co do przetwarzania danych można zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mściwoja 2/1, 81-361 Gdynia, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aod@arkana-lex.eu;

10) w przypadku ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter Administrator może pobrać rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem;

11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a – po jego powołaniu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.