Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Zwolnienie lekarskie po wypadku

Od października 2012 roku pracowałem na umowie zlecenie i dostawałem wynagrodzenie w wysokości 5 tys. złotych netto. 1 czerwca 2013 podpisałem umowę o pracę w tej samej firmie i dopiero pierwszy miesiąc są odprowadzane za mnie składki. Niedługo po podpisaniu umowy uległem wypadkowi samochodowemu i dostałem zwolnienie na 23 dni. Niestety leczenie będzie długie i kosztowne. Czy w takiej sytuacji będę otrzymywał pensję i jeżeli tak to jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267, późn. zm.) ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. W przypadku osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, a do tego kręgu osób zaliczają się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Te same zasady stosuje się do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę. Oznacza to, że pracownik jest uprawniony do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 30 dni zatrudnienia.

Jednak przy obliczaniu okresu wyczekiwania na równi z okresem ubezpieczenia chorobowego traktuje się okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za który nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (z powodu nieprzepracowania okresu wyczekiwania). Zatem w Pana przypadku, jeśli był Pan niezdolny do pracy wskutek wypadku np. od 11 czerwca 2013 roku to nie otrzyma Pan wynagrodzenia za pierwsze 20 dni niezdolności do pracy, ale otrzyma je Pan za każdy kolejny dzień przekraczający 30-dniowy okres zatrudnienia. W przypadku zwolnienia na 23 dni byłoby to wynagrodzenie jedynie za 3 dni. Wysokość wynagrodzenia chorobowego będzie wynosić 80 proc. wynagrodzenia, wynikającego ze stosunku pracy.

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby podlegał Pan ubezpieczeniu chorobowemu już pracując na podstawie umowy zlecenia. Do okresu wyczekiwania zalicza się bowiem poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni. W przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Zatem jeśli przed podpisaniem umowy o pracę zleceniodawca odprowadzałby za Pana składki na ubezpieczenie chorobowe przez okres 90 dni, wynagrodzenie chorobowe przysługiwałoby Panu już od pierwszego dnia zatrudnienia.

Okres wyczekiwania nie obowiązuje jednak wszystkich pracowników. Określonym w art. 4 ust. 3 ww. ustawy kategoriom pracowników prawo do zasiłku chorobowego przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Należą do nich absolwenci, którzy zostali objęci ubezpieczeniem w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, pracownicy, których niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub w drodze do pracy lub z pracy, pracownicy ubezpieczeni obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego oraz posłowie i senatorzy, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Podsumowując, w opisanej przez Pana sytuacji wynagrodzenie chorobowe będzie przysługiwać Panu dopiero za te dni niezdolności do pracy, które przypadają po 30-dniowym okresie zatrudnienia. Sytuacja ta byłaby inna, gdyby pracując na podstawie umowy zlecenia był Pan objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym lub gdyby należał Pan do kręgu osób, których nie obowiązuje okres wyczekiwania – czyli np. gdyby wypadek, któremu Pan uległ wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy, w drodze do pracy lub z pracy. Wówczas świadczenie przysługiwałoby Panu już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Dodatkowo w tym ostatnim przypadku wysokość świadczenia wynosiłaby 100% wysokości wynagrodzenia.

Magdalena Aksamit                                                                                                                                                         Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana