Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Jakie zmiany zaszły w przepisach regulujących odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz zasady wypłaty reguluje ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowelizacja ustawy miała miejsce w 2009 r. i do tej pory pozostaje ona bez zmian. Zmienna jest natomiast wysokość stawek dotyczących poszczególnych świadczeń.

Zacznijmy od tego, kiedy i w jakiej wysokości pracownik może domagać się odszkodowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy „wypadkowej” za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, które nastąpiło podczas i w związku z wykonywaniem zwykłych czynności na rzecz pracodawcy (nawet bez jego polecenia) oraz w czasie pozostawania w jego dyspozycji w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Uznanie konkretnej sytuacji za wypadek przy pracy wymaga łącznego wystąpienia 4 przesłanek: nagłości zdarzenia, związku z pracą, przyczyny zewnętrznej i skutku – urazu lub śmierci.

Pakiet świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest niezwykle rozbudowany. W zależności od okoliczności i określonych ustawowo warunków pracownikowi przysługuje m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta szkoleniowa. Renta z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru wynosi obecnie 847,55 zł dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, a 60 proc. – 651,95 zł dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Jednym z najistotniejszych uprawnień gwarantowanym przez przepisy ustawy jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jego wymiar wynosi obecnie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Obwieszczenie Ministra PiPS z dnia 17.02.2010 r. precyzuje tę kwotę. Zgodnie z nim, od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. wynosi ona 621 zł za każdy proc. uszczerbku. W przypadku orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji odszkodowanie wyniesie 10 860 zł.

Z jednorazowego odszkodowania w wypadku śmierci pracownika skorzystać mogą także uprawnieni członkowie rodziny – małżonek, dzieci, rodzeństwo czy rodzice. Kwota przysługująca tylko jednemu członkowi rodziny – małżonkowi lub dziecku – wynosi 55 853 zł, w przypadku pozostałych osób – 27 927 zł. Świadczenia nie przysługują, jeżeli przyczyną wypadku było umyślne naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, rażące niedbalstwo lub nietrzeźwość.

Reasumując, wraz z nowym rokiem nie weszły w życie zmiany w omawianych przepisach. Ewentualna zmiana, z dnia 7.12.2010 r. dotyczy statystycznej karty wypadku, którą sporządza pracodawca i przesyła do GUS. Obecnie można ją przekazywać tylko w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy GUS. Jedynie pracodawca zatrudniający mniej niż 5 pracowników może przesłać do GUS w Gdańsku wersję papierową, po wcześniejszym uzasadnieniu niespełnienia obowiązku zachowania formy elektronicznej.

Małgorzata Stawicka, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł ukazał się w Dzienniku Bałtyckim, w dodatku Praca – numer z dn. 21.02.2011.

Arkana