Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Zbycie lub obciążenie mienia dłużnika w restrukturyzacji

Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia niewypłacalnego dłużnika przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli stanowi jedno z głównych założeń ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Co może wierzyciel, a czego mu nie wolno ? Odpowiedź poniżej.

Na wstępie należy wskazać, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. To oznacza otrzymanie szansy na podźwignięcie się ze słabej sytuacji finansowej, z możliwością dalszego prowadzenia działalności, z czym wiąże się konieczność przeprowadzenia reorganizacji swojej działalności i obowiązek zawarcia porozumienia z wierzycielami w formie układu dot. sposobu spłacania zadłużenia.

Co się dzieje z majątkiem dłużnika wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne?

Będąc wierzycielem dłużnika, wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, nie trzeba obawiać się nagłego uszczuplenia majątku, z którego możliwe jest zaspokojenie naszych roszczeń, gdyż postanowienie umowy, której stroną jest dłużnik, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu przyspieszonego postępowania układowego, jest bezskuteczne w stosunku do masy układowej. Tłumacząc, z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, masą układową staje się mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika. Oznacza to, że od chwili otwarcia postępowania wszelkie umowy, dotyczące w szczególności zbycia lub obciążenia mienia dłużnika, są ważne ale bezskuteczne. Ma to zabezpieczyć środki służące do spłaty zadłużenia, wynikającego z wierzytelności objętych wspomnianym układem.

Ponadto, po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, jest niedopuszczalne. Wyjątkami od tej zasady są uzyskanie zezwolenia rada wierzycieli bądź sytuacja, w której wniosek o wpis hipoteki, zastawu rejestrowego, wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych albo wniosek o wpis hipoteki morskiej do rejestru okrętowego został złożony co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania. Zgodnie z tym, otwarcie postępowania powoduje,
z wyłączeniem wspomnianych przypadków, niemożność obciążania majątku dłużnika, co również ma prowadzić do osiągnięcia celu postępowania restrukturyzacyjnego.

Katarzyna Meller
Kancelaria Prawna ARKANA
 

Arkana