Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Zawieranie umów ze spółką cywilną – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca

W kontaktach ze „spółką cywilną” należy pamiętać, że w rzeczywistości jest ona tylko umową i nie ma osobowości prawnej. Dlatego stroną umowy nie będzie spółka lecz jej wspólnicy.

Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Zatem spółka cywilna to tylko jedna z wielu umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Po zawarciu takiej umowy nie powstaje nowy podmiot posiadający osobowość prawną, który byłby zdolny do zaciągania zobowiązań. Często jednak przedsiębiorcy zapominają o tym i zawierają umowy ze „spółką cywilną” nie zwracając uwagi na to, kto faktycznie podpisuje daną umowę.

Tymczasem zobowiązania rzeczywiście zaciągają wspólnicy i to oni są stroną umowy. Dlatego prawidłowo sporządzona umowa ze spółką cywilną powinna zawierać w nagłówku wskazanie, że jest to umowa zawarta nie przez „ABC spółkę cywilną”, ale przez np. „Jana Kowalskiego i Annę Nowak – działających w ramach spółki cywilnej ABC”.

Powinniśmy też dobrze zorientować się, ile osób rzeczywiście działa w danej spółce cywilnej. W tym celu można poprosić wspólników o wgląd do umowy spółki, ponieważ nie jest ona nigdzie rejestrowana i ustalenie jej składu w inny sposób nie będzie możliwe. Warto również zadbać o to, by umowę podpisały wszystkie te osoby, a jeśli nie jest to możliwe upewnić się, że wszystkie osoby wyraziły zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania. Jest to istotne, ponieważ do zaciągania zobowiązań przekraczających zwykłe czynności potrzebna jest uchwała wspólników. Zwykłe czynności będą rozumiane indywidualnie w zależności od przedmiotu i skali działalności danej spółki. Dla jednej zawarcie transakcji wartej 10 000 złotych będzie mieściło się w zakresie zwykłych czynności, a dla innej będzie je przekraczało. Natomiast czynności nieprzekraczających „zwykłych” każdy wspólnik może dokonywać samodzielnie, bez uchwały wspólników. Jednak każdy ze wspólników może sprzeciwić się takiej czynności.

 Dopilnowanie powyższych kwestii jest bardzo ważne, aby za zaciągnięte zobowiązania odpowiadała „cała spółka cywilna”, a więc wszyscy jej wspólnicy.  Dzięki temu łatwiej będzie nam ściągnąć należności, ponieważ będziemy uprawnieni do egzekwowania ich od wybranego ze wspólników w pełnej wysokości – wynika to z zasady solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania.

 Na wypadek, gdyby konieczne było dochodzenie należności na drodze sądowej, trzeba pamiętać również, że pozwanym nie będzie sama spółka lecz jej wspólnicy. Ponieważ w pozwie należy wskazać adresy zamieszkania pozwanych,  warto już na etapie zawierania umowy ze wspólnikami spółki cywilnej zadbać także o to, aby poza adresem prowadzenia działalności przez spółkę, otrzymać adresy zamieszkania poszczególnych wspólników. Istotne będą także ich numery PESEL, ponieważ nie są one ujawniane w CEIDG, a warto podać je w pozwie, jeśli nie chcemy narazić się na zawieszenie postępowania. Bowiem po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, od 7 lipca 2013 roku, sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego. A w praktyce, jeśli zaistnieją trudności w jego ustaleniu, zdarza się, że sądy zawieszają postępowanie.

 Zatem przy zawieraniu transakcji ze spółką cywilną należy mieć na uwadze, że spółka taka nie jest nigdzie rejestrowana i nie posiada osobowości prawnej, a w rzeczywistości zawieramy umowy ze wspólnikami działającymi w ramach spółki. Pamiętajmy więc o poprawnym oznaczeniu stron umowy i zdobyciu danych wspólników, aby zapobiec trudnościom, jakie mogą pojawić się przy egzekwowaniu należności wynikających z takich transakcji.

Magdalena Aksamit – Królewicz                                                                                                                                    Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana