Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną w stowarzyszeniu niesie za sobą koszty?

Czy zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną w stowarzyszeniu na podstawie Dz.U.2010 r. Nr 28, poz. 146, niesie za sobą jakieś koszty finansowe?

Świadczenie pracy na rzecz stowarzyszenia może przybierać różne formy. Stowarzyszenie rejestrowe, jako podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, posiada prawo zawierania w swoim imieniu zarówno umów o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, i na ich podstawie może wchodzić w stosunki zlecenia oraz zamawiać wykonanie dzieła. Zatrudnienie przez stowarzyszenie nie będzie się przy tym różniło od zatrudnienia przez inne podmioty. Wypłacane wynagrodzenie będzie zatem zawsze podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Ponadto, w przypadku umowy o pracę, oraz – co do zasady – umowy zlecenia, powstanie także obowiązek odprowadzenia wymaganych prawem składek ubezpieczeniowych.

Przywołana w pytaniu podstawa prawna – ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010 r. Nr 28, poz. 146) precyzuje zasady korzystania przez stowarzyszenia oraz inne podmioty ze szczególnej formy świadczeń, jaką jest wolontariat. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz stowarzyszeń w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem jednak prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Świadczenia w ramach wolontariatu mogą być wykonywane zarówno przez członków stowarzyszenia, jak i osoby niezrzeszone w danej organizacji. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z podmiotem korzystającym ze świadczeń. Takie porozumienie, jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, powinno mieć formę pisemną. Z punktu widzenia prawa jest to umowa cywilnoprawna, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Świadczenia wolontariusza mają ze swojej istoty charakter nieodpłatny, jednakże nie oznacza to, iż nie powodują żadnych kosztów po stronie korzystającego. Na korzystającym ze świadczeń wolontariusza spoczywa bowiem szereg obowiązków wymienionych w art. 45-48 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym m. in. obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń czy obowiązek zapewnienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli świadczenia wykonywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Ponadto korzystający ma obowiązek pokrywania kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza, chyba że ten zwolni go w formie pisemnej z takiego obowiązku. Korzystający także może, choć nie musi, pokrywać inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego, a także koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń. Otrzymane przez wolontariusza na powyższych zasadach świadczenia są wolne od podatku dochodowego. Z punktu widzenia korzystającego istotnym jest, iż świadczenia wolontariusza nie są traktowane jako darowizna na rzecz korzystającego i nie podlegają z tego tytułu opodatkowaniu.

Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł ukazał się także w Dzienniku Bałtyckim, w dodatku Praca – numer z dn. 11.04.2011.

Arkana