Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy inwestor musi zapłacić wykonawcy za wykonane roboty budowlane nieokreślone w umowie?

Art. 647 kodeksu cywilnego wyraźnie określa, że obowiązkiem inwestora zamawiającego wykonanie usługi w postaci robót budowlanych jest zapłata wynagrodzenia – ekwiwalentu za wykonaną pracę. Wynagrodzenie powinno zostać zapłacone wykonawcy po zakończeniu przez niego robót wskazanych w umowie i ich odbiorze przez inwestora. Wysokość wynagrodzenia oraz zakres robót są najczęściej ustalane w przygotowanej pomiędzy stronami umowie dotyczącej robót budowlanych.

Prace dodatkowe, nieokreślone w umowie

Niejednokrotnie jednak okazuje się, że w trakcie trwania umowy zachodzi potrzeba wykonania tzw. dodatkowych prac budowlanych. Zatem, jeszcze w momencie wykonywania robót, o których mowa u umowie, następuje rozszerzenie zakresu robót o kwestie nieujęte przez strony w podpisanej uprzednio umowie.

Ponieważ prace dodatkowe nie zostały wcześniej ujęte w umowie, zdarza się, że inwestorzy odmawiają zapłaty dodatkowego wynagrodzenia twierdząc, że umowa nie przewidywała konieczności wykonania dodatkowych robót. Inwestorzy ci wskazują również, że wykonawca, będąc profesjonalistą, powinien się liczyć z koniecznością wykonania dodatkowych robót i ująć je tym samym w umowie. Co w tej sytuacji powinien uczynić wykonawca? Czy należy mu się wynagrodzenie?

Dochodzenie zapłaty przez wykonawcę

Odmowa wypłacenia wynagrodzenia jest równoznaczna z powstaniem po stronie inwestora tzw. nieuzasadnionej korzyści majątkowej, w rozumieniu art. 405 Kodeksu Cywilnego. Inwestor ma zatem obowiązek zapłaty wykonawcy za wykonaną pracę, nawet w przypadku, gdy jej zakres nie został ujęty w umowie. Jako osoba bezpodstawnie wzbogacona zobowiązany jest zwrócić uzyskaną korzyść, co oznacza, że powinien zapłacić wykonawcy należne wynagrodzenie z tytułu wykonanych dodatkowych robót budowlanych.

Przypomnijmy, że konieczność dokonania przez inwestora zapłaty za wykonane prace dodatkowe, nieokreślone wcześniej w umowie, została potwierdzona przez Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2007 roku (II CSK 344/07). Zatem, w przypadku dalszej odmowy inwestora, wykonawca ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Szymon Meyer, Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA 

Arkana