Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Zakładanie spółki z o.o. przez Internet- ułatwienie dla przedsiębiorców czy zagrożenie dla bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego?

Dnia 1 stycznia 2012 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.92.531). Wraz z jej wejściem w życie w polskim systemie prawnym zaistnieje możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Internetu. W jaki sposób będziemy mogli tego dokonać, a także jakie zalety i zagrożenia wiążą się z nową regulacją? Powyższe zagadnienia będą poruszane w niniejszym artykule.

 

Zakładamy spółkę przez Internet, czyli jakie możliwości daję nowa ustawa

 

Od 1 stycznia, każdy z nas będzie miał możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. za pośrednictwem Internetu. Wraz ze zmianą Kodeksu spółek handlowych umowa spółki będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który będzie udostępniony na stronie internetowej. To, czy będziemy chcieli skorzystać z takiej możliwości zależy tylko od nas, ponieważ korzystanie z tej formy jest całkowicie dobrowolne. Olbrzymim ułatwieniem, które na pewno spowoduje, że ta metoda będzie wykorzystywana przez szersze grono osób jest dopuszczenie, aby wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. składany drogą elektroniczną nie musiał być opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym, a tylko jego „zwykłym” odpowiednikiem. Rozwiązanie to jest już stosowane w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Podpis taki zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym oznacza dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Oprócz umowy spółki do zgłoszenia spółki będziemy musieli dołączyć także w formie elektronicznej:

• listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez wszystkich członków zarządu podpisem elektronicznym,

• oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone podpisem elektronicznym, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (jeżeli tak się stało).

W przypadku internetowej procedury zakładania spółki wkłady mogą zostać wniesione tylko w formie pieniężnej, a ich minimalna wysokość wynosi 5.000,00 złotych. Wkłady niepieniężne będziemy mogli wnosić później, już po zarejestrowaniu spółki w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego. Zarząd spółki, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, będzie miał dodatkowo obowiązek złożenia do sądu rejestrowego:

• oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione (jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki),

• złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

 

Dlaczego warto zastanowić się nad rejestracją spółki z o. o. przez Internet?

Głównym celem opisywanej regulacji jest niewątpliwie chęć ułatwienia przedsiębiorcom rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie prawnej. Wprowadzenie tej możliwości popierała Krajowa Izba Gospodarcza. Udogodnieniem niewątpliwie będzie prowadzenie całej procedury za pośrednictwem Internetu, a także korzystanie z wzorca umowy spółki, który będzie ustandaryzowany co ma ułatwić jego wypełnienie, a co za tym idzie zminimalizować ryzyko popełnienia jakiegoś błędu. Z drugiej strony, w przypadku gdy będziemy chcieli ułożyć umowę w sposób nietypowy, który ma spełnić nasze indywidualne potrzeby odbiegające od wzorca, z pewnością będziemy musieli skorzystać z tradycyjnej formy.

Do tej metody zawierania umowy spółki z pewnością może również przekonać nas brak konieczności zawierania umowy w formie aktu notarialnego, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów związanych z jej zawarciem. Dopiero w przypadku wprowadzania w umowie spółki kolejnych zmian będziemy musieli skorzystać z usług notariusza.

Kolejnym ułatwieniem jest skrócenie czasu w jakim będziemy mogli spółkę zarejestrować ponieważ sąd rejestrowy na rozpoznanie wniosku będzie miał tylko jeden dzień. Wpis do KRS- nastąpi, także gdy nie wniesione zostały wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Ustawa jednak wymaga w takim przypadku informowania innych podmiotów o tym fakcie poprzez zawieranie wzmianki o braku jego pokrycia. Stan taki nie może też trwać w nieskończoność ponieważ w ciągu 7 dni od rejestracji wkłady będą musiały zostać pokryte.

Zagrożenia i utrudnienia, jakie wiążą się z nową regulacją

Z nową regulacją wiążę się ryzyko związane z brakiem konieczności pokrycia kapitału zakładowego spółki w momencie jej wpisu do KRS-u. Zrezygnowano w tym przypadku z istnienia spółki z o.o. „w organizacji”. Obowiązek wniesienia wkładów przez wspólników dopiero w terminie 7 dni od momentu rejestracji, może powodować powstanie różnego rodzaju nadużyć, chociażby poprzez powstawanie fikcyjnych spółek, które zaczną zaciągać zobowiązania. Działania takie mogą wpłynąć negatywnie na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Kolejnym problem może być to, czy sądy rejestrowe poradzą sobie z krótkim jednodniowym terminem do rozpatrzenia wniosków, a co za tym idzie ich prawidłową weryfikacją. Także fakt, że przy rejestracji spółki będzie można korzystać ze „zwykłego” podpisu elektronicznego, może powodować powstawanie spółek na podstawie danych osobowych nieświadomej tego osoby.

Utrudnieniem dla osób zakładających spółkę z o.o. przez Internet jest brak możliwości skorzystania z instytucji tzw. jednego okienka. Zgłoszenia do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego,a także złożenie wniosku o wpis do rejestru REGON, będzie trzeba dokonać samodzielnie u odpowiednich organów.

 

Podsumowanie

Nowa regulacja w swoich założeniach z pewnością ma za zadanie pomóc osobom chcącym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie prawnej spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Jeżeli nowa ustawa sprawdzi się i spełni pokładane w niej nadzieje z pewnością możemy spodziewać, ze kolejne typy spółek będą mogły być zawierane przez Internet. Jednak to, jak regulacja będzie się sprawdzała i czy obawy z nią związane powstaną w rzeczywistości, pokaże praktyka i najbliższe miesiące.

Marcin Kamiński
Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana