Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

W jaki sposób zmiana stawki VAT wpłynie na zawarte z klientami umowy?

Wchodząca wraz z nowym, 2011 rokiem, zmiana VAT – z 22% na 23% – oznacza dla części przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów lub świadczeniem usług konieczność jak najszybszego aneksowania umów, w których pojawia się informacja o „cenie netto +22% VAT”. Aneksowanie ma podkreślić konieczność zapłaty przez nabywającego ceny uwzględniającej nową wartość podatku.

Dlaczego anektowanie umów jest tak ważne?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to na sprzedawcy lub usługodawcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku według nowej stawki. Nabywca nie może zostać obciążony wyższym podatkiem, jeżeli kwota, którą płaci, jest zgodna z zawartą pomiędzy stronami umową. Zaniedbanie zatem przez sprzedawcę lub usługodawcę sporządzenia aneksu spowoduje, że nabywca produktu lub usługi zachowa obowiązek zapłaty dotychczasowej ceny wynikającej z umowy, a więc niższej i niekorzystnej dla sprzedawcy lub usługodawcy.

Kiedy konieczne jest sporządzanie aneksu do umowy?

O tym, czy w konkretnym przypadku konieczne będzie sporządzenie aneksu, zdecydują zapisy umowy. Jeżeli w umowie wskazana jest jedynie cena brutto lub „cena netto +22% VAT”, to, aby móc żądać od kupującego stawki +23% VAT, sprzedający musi najpierw sporządzić aneks do umowy. Jeżeli natomiast umowa wskazuje, że nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny netto „powiększonej o kwotę podatku VAT”, i tym samym nie informuje o wartości podatku VAT, nie istnieje potrzeba aneksowania umów. W tym bowiem przypadku nabywca ma obowiązek uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującą w momencie sprzedaży wysokością podatku VAT.

Powtórka z historii

Przypomnijmy, że analogiczna sytuacja miała miejsce w 2004 roku, gdy wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej nastąpiła podwyżka podatku VAT na towary budowlane. Zmiana objęła wówczas wszystkie etapy produkcji i dystrybucji oraz świadczenia usług.

W Uchwale III CZP 54/2006 z dn. 21 lipca 2006 r. Sąd Najwyższy zdecydował, że w związku ze wzrostem stawek podatku od towarów i usług za roboty budowlane (dokonanym ustawą z dn.11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia powiększonego o podatek VAT według podwyższonej stawki, jeśli w umowie zawartej przed 1 maja 2004 r., czyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, lub w jej aneksie, nie zostało to odpowiednio zapisane.

Uchwała Sądu Najwyższego potwierdza konieczność aneksowania umów wskazujących jedynie na cenę brutto lub „cenę netto +22% VAT”. Każdy przedsiębiorca pragnący utrzymać dotychczasową, wynikającą z wcześniej zawartej umowy, cenę netto, powinien zadbać o wprowadzenie stosownej zmiany w umowach zawieranych z klientami.

Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana