Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Uwaga na przedawnienie odsetek stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Wielu wierzycieli uważa, że wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu nie przedawnia się I może być egzekwowana, w każdym momencie. Powyższe stanowisko jest całkowicie błędne.

W związku z tym warto mieć świadomość tego, że roszczenie stwierdzone, przykładowo, wyrokiem sądowym po jakimś czasie również ulegnie przedawnieniu, co będzie oznaczało utratę możliwości korzystania przez wierzyciela z pomocy przymusu państwowego nie tylko dla dochodzenia roszczenia, ale także dla jego wyegzekwowania. Szczególnie istotna w tym przypadku może być kwestia przedawnienia zasądzonych odsetek, które na przestrzeni lat potrafią nawet przewyższyć wysokość należności głównej.  

Zasadą jest, że wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy zgodnie z art. 125 kc. Przykładowo nawet jeśli roszczenie z tytułu umowy spedycji przedawnia się z upływem roku, to jeśli znajduje potwierdzenie w wyroku sądowym to wówczas przedawnia się dopiero po upływie lat 10. Powyższe nie dotyczy jednak roszczeń o świadczenia okresowe należne w przyszłości, które podlegają właściwemu im przedawnieniu trzyletniemu. W praktyce najczęściej zasądzanym przez sądy świadczeniem okresowym są odsetki, które jak wskazał Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 26 sierpnia 1976 r. (III CRN 181/76) „w braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności, są płatne co roku z dołu, co przesądza o ich okresowym charakterze”.  

Zgodnie ze wskazaną regulacją termin przedawnienia odsetek zasądzonych w orzeczeniu (wyroku) będzie się różnił od terminu przedawnienia należności głównej. Odsetki przedawniają się szybciej, dlatego należy zadbać aby do tego nie doszło. Wierzyciel chcący w przyszłości móc egzekwować całe roszczenie powinien doprowadzić do przerwania terminu przedawnienia zasądzonych na jego rzecz odsetek.  

W przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu najczęstszym sposobem przerwania terminu przedawnienia zarówno należności głównej jak i odsetek będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Uzasadnienie dla takiego działania będzie miało miejsce szczególnie w przypadku gdy wcześniej prowadzone postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z uwagi na jego bezskuteczność. W związku z powyższym wierzyciel chcący egzekwować  w przyszłości zasądzone na jego rzecz odsetki za okres dłuższy niż trzy lata  powinien sukcesywnie w trzyletnich okresach składać do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi.  

To jak przedawnienie odsetek może wpłynąć na wysokość egzekwowanego roszczenia najlepiej zobrazować przykładem:  

Sąd wyrokiem z dnia 1.02.2003 r. zasądził na rzecz wierzyciela X kwotę 10.000 PLN z odsetkami umownymi w wysokości 10% w skali roku od 1.02.2003 r. do dnia zapłaty. Wierzyciel z uwagi na zbliżający się termin przedawnienia aby nie doprowadzić do jego upływu dnia 1.02.2013 r. wszczął postępowanie egzekucyjne. W tym przypadku należność główna nie ulegnie przedawnieniu, jednak odsetki za okres od 01.02.2003 r. do dnia 31.01.2010 r. już tak, a co za tym idzie egzekwowana będzie mogła być kwota 10.000 PLN + odsetki w wysokości 3.000 PLN. Gdyby wierzyciel zadbał o to aby odsetki się nie przedawniły i sukcesywnie doprowadzał do przerwania terminu przedawnienia mógłby dochodzić od dłużnika kwoty 10.000 PLN + odsetki w wysokości 10.000 PLN.  

Podsumowując wierzyciel, któremu przysługuje wierzytelność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu powinien zadbać nie tylko, o to aby przedawnieniu nie uległa zasądzona na jego rzecz należność główna ale również świadczenia okresowe w tym przede wszystkim odsetki. W związku z powyższym warto przerwać termin przedawnienia tak, aby w przyszłości zachować możliwość egzekwowanie całości wierzytelności.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                           Kancelaria Prawna ARKANA

 


Arkana