Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Umowa licencyjna w praktyce

Coraz częściej w obrocie gospodarczym spotykamy się umowami, w których niezbędne jest uregulowanie między stronami kwestii praw autorskich. Umożliwienie drugiej osobie korzystania z majątkowych praw autorskich może nastąpić zarówno poprzez umowę o przeniesienie tych praw, jak i na podstawie umowy o korzystanie z utworu – tzw. licencji.

W praktyce nie zawsze zaistnieje potrzeba przeniesienia majątkowych praw autorskich, często wystarczającym rozwiązaniem będzie udzielenie licencji na korzystanie z utworu – w drodze zawarcia umowy licencyjnej. Zakres, czas i miejsce, w jakich możliwe będzie korzystanie z danego utworu należy określić w umowie, która pod rygorem nieważności winna zostać zawarta na piśmie. W umowie należy dokładnie określić utwór, co do którego umowa zostanie zawarta. Nadto, licencjodawca winien w umowie z licencjobiorcą ustalić również tzw. pola eksploatacji, jakie obejmie ta umowa. Pola eksploatacji wyznaczają zakres, w jakim licencjobiorca będzie mógł korzystać z utworu i są one zależne przede wszystkim od rodzaju utworu (czy jest to utwór muzyczny, plastyczny, graficzny itp.) oraz od zamierzonego sposobu używania utworu.

Gdzie i jak długo można korzystać z licencji?

Umowa winna również określać miejsce oraz czas korzystania z licencji. Korzystanie z utworu można ograniczyć do określonego terytorium geograficznego, bądź ustalić, że miejsce korzystania będzie terytorialnie nieograniczone. Jeżeli umowa nie przewiduje obszaru, na którym licencjobiorca może z utworu korzystać, to taka umowa będzie uprawniać do korzystania z utworu jedynie na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma siedzibę – takie rozwiązanie przewiduje art. 66 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli zatem zależy nam na możliwości nieograniczonego geograficznie korzystania z utworu, należy zadbać o zawarcie stosownego zapisu w umowie.

Warto również pamiętać, o zadowalającym strony zapisie odnośnie czasu trwania licencji. Umowę licencyjną można zawrzeć zarówno na czas określony jak i nieokreślony, z tym jednak zastrzeżeniem, ze licencja nie może trwać dłużej, niż trwają same majątkowe prawa autorskie, co do których zawierana jest umowa. W praktyce bardzo istotny jest fakt, że brak określenia w umowie czasu trwania takiej licencji będzie skutkował sztywnym jej określeniem na czas 5 lat. Jeśli zatem chcemy, by licencja trwała dłużej niż przewidziane ustawą 5 lat, należy to wyraźnie zaznaczyć w umowie.

Czy za udzielenie licencji należy się wynagrodzenie?

Jeżeli licencja ma zostać udzielona nieodpłatnie, należy to wyraźnie zapisać w umowie. Brak takiego zapisu – zgodnie z art 43 ust. 1 ww. ustawy – będzie oznaczać, że licencjodawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu udzielonej licencji, nawet jeżeli wysokość tego wynagrodzenia nie zostanie w umowie określona. W takim przypadku, wynagrodzenie twórcy określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści, jakie wynikają z korzystania z danego utworu. Przepisy nadto stanowią, że – w przypadku braku innych postanowień umownych – licencjodawcy przysługuje osobne wynagrodzenie na korzystanie na każdym z pól eksploatacji. Określając w umowie wysokość wynagrodzenia, dobrze jest je zatem odnieść do uwzględnionych w umowie pól.

Licencja na wyłączność? Nie zawsze.

Gdy chcemy uzyskać prawa do danego utworu na wyłączność, koniecznie musimy zawrzeć takie postanowienie w umowie. W przeciwnym wypadku twórca będzie miał prawo bez żadnych ograniczeń udzielać innym podmiotom licencji na korzystanie z utworu.

Udzielanie dalszych licencji.

Ustawodawca przewidział, że jeżeli licencjobiorca chce zapewnić sobie możliwość udzielania sublicencji, musi zawrzeć stosowny zapis w umowie. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku przewidzenia w umowie takiej możliwości, udzielanie sublicencji może nastąpić jedynie w takim zakresie, na jaki opiewa pierwotna licencja. Nie jest zatem możliwe, by udzielić sublicencji na szerszy zakres terytorialny czy większą ilość pól eksploatacji. Sublicencjobiorca musi pamiętać, że jego prawo zależy od istnienia pierwotnej licencji, a jej zakończenie niesie za sobą wygaśnięcie również umowy sublicencyjnej.

Aplikant radcowski Agnieszka Hervy                                                                                                                            
Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana