Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Stosowanie Prawa zamówień publicznych po nowelizacji

Dnia 26 marca 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie w 14 dni po publikacji. Najważniejszą z wprowadzonych zmian jest podniesienie progów pieniężnych, od których przekroczenia zależy obowiązek stosowania procedur, jakie dla zamówień publicznych przewiduje ustawa.

Przygotowanie i przeprowadzenie procesu zakupowego na podstawie Prawa zamówień publicznych (dalej: PZP) wiąże się ze spełnieniem rygorystycznych warunków formalnych i przeprowadzeniem częstokroć uciążliwych procedur. Dotychczas procedury wskazane w PZP należało stosować dla zamówień i konkursów, których wartość przekraczała 14 tys. euro. Wprowadzona nowelizacja podnosi powyższy próg ponad dwukrotnie, do kwoty 30 tys. euro. To dobra wiadomość zarówno dla podmiotów publicznych organizujących przetargi, jak i dla przedsiębiorców chcących realizować zamówienia dla sektora finansów publicznych. Przygotowanie i uczestnictwo w procedurach przetargowych opartych na PZP wiąże się często z wysokimi kosztami, których niewielkie przedsiębiorstwa nie są w stanie ponieść. W związku z aktualnym podwyższeniem tzw. progu bagatelności, dużo więcej środków publicznych będzie mogło być wydatkowanych z pominięciem sztywnych procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto również zaznaczyć, że dla podmiotów z zakresu działalności kulturalnej oraz z dziedziny nauki, próg stosowania ustawy PZP został jeszcze bardziej podniesiony. Takie podmiotowe różnicowanie wysokości progów stanowi novum w uregulowaniach zamówień publicznych. Dla instytutów naukowych próg będzie wynosić około 130 tys. euro, zaś dla uczelni wyższych oraz instytutów badawczych ok. 200 tys. euro. Zmiany te mają na celu ułatwienie planowania zamówień w dziedzinie nauki oraz przyspieszenie prowadzenia badań. Co ważne, nowelizacja przewiduje możliwość unieważnienia przetargu, jeżeli już po jego ogłoszeniu okaże się, że dany podmiot nie otrzyma oczekiwanego grantu pieniężnego. Dzięki temu, procedura realizacji zamówień publicznych będzie mogła być uruchomiona jeszcze przed informacją o przyznaniu dofinansowania, a nie dopiero po jego otrzymaniu – jak było dotychczas. Zmianę tą należy ocenić bardzo pozytywnie – umożliwi ona przyspieszenie przeprowadzania badań, co przy aktualnym dynamicznym rozwoju nauki i techniki jest niezwykle ważne.

Istotna z punktu widzenia praktyki jest także zmiana dotycząca zakresu informacji podawanych do publicznej wiadomości w związku z organizacją rożnego rodzaju przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej – koncertów, wystaw oraz innego typu widowisk. Znowelizowane przepisy dopuszczają m.in. możliwość nieujawniania danych osobowych artysty lub kwoty wydatkowanej na jego uczestnictwo w przedsięwzięciu. Zamiarem ustawodawcy była ochrona artystów, którzy w związku z jawnością procedury wydatkowania publicznych środków, mogli odczuwać zagrożenie swych interesów. W praktyce okaże się, czy taka zmiana jest wystarczająca, by wpłynąć na zwiększenie zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych organizowanych z publicznych środków.

 Wprowadzone w ustawie prawo zamówień publicznych zmiany należy ocenić pozytywnie – pomimo że nie udało się całkowicie zrezygnować z progów bagatelności dla zamówień jednostek badawczych, o co wyraźnie wnioskowały zainteresowane podmioty w trakcie konsultacji projektu nowelizacji. Jednak podwyższenie progu stosowania procedur do ok. 200 tys. euro – w porównaniu do wcześniejszego uniwersalnego progu 14 tys. euro – stanowi istotną i niewątpliwie potrzebną zmianę prawa, dostosowującą uregulowania do nieustannie rozwijającej się dziedziny prac badawczych i rozwojowych.

aplikant radcowski Agnieszka Hervy                                                                                                                              Kancelaria Prawna ARKANA


Arkana