Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Składka na Fundusz Pracy. Kto jest zwolniony?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na pracodawców oraz inne jednostki organizacyjne obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Obowiązek ten, co do zasady powstaje wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osoby świadczącej pracę wynosi w przeliczeniu miesięcznym co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę.

Istnieją jednak sytuacje, w których pomimo spełniania powyższych przesłanek pracodawca lub inna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy. Oto one:

1. Powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego

 Zgodnie z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

2. Zatrudnienie osoby bezrobotnej po 50-tce

Art. 104b ust. 1 ustawy pozwala przez okres 12 pierwszych miesięcy zatrudnienia nie opłacać składek na Fundusz Pracy, za osoby które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.

3. Zatrudnianie kobiety po 55-tce lat i mężczyzn po 60-tce

Zgodnie z art. 104b ust 2 ustawy składek na Fundusz Pracy nie odprowadza się za osoby, które osiągnęły wiek, wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

4. Zatrudnianie pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przez niektóre podmioty

Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej, według art. 105 ustawy nie opłacają składek na Fundusz Pracy za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.                                                    

Tomasz Lewandowicz                                                                                                                                                     Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana