Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Przerwy w zatrudnieniu a zasiłek dla bezrobotnych

Chcę zwolnić się za porozumieniem stron (umowa na czas nieokreślony) i podjąć pracę na umowę zlecenie - czy tego typu działanie stanowi ciągłość w zatrudnieniu? Czy w razie niepowodzenia (nie zawarcia nowej umowy zlecenia) w nowej pracy, czy mam prawo do zasiłku? Jaka może być maksymalna przerwa pomiędzy podjęciem nowej pracy a zwolnieniem się, by zachować ciągłość w zatrudnieniu?

Odpowiada Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA


Zasady przyznawania zasiłku przysługującego bezrobotnym reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Określając kryteria uprawniające do zasiłku ustawodawca nie wprowadził wymogu ciągłości zatrudnienia. Wymagane jest jednak aby bezrobotny w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, spełniał warunki opisane w art. 71 ust. 1 lub 2 ustawy, do których zalicza się między innymi:

 a) zatrudnienie i osiąganie wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, przy czym w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

b) wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiąganie z tego tytułu dochodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowanie przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowić powinna kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowić powinna kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

 Jeżeli zatem w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających zarejestrowanie się w urzędzie pracy, łączny okres wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia wynosić będzie co najmniej 365 dni, a osiągane w tym czasie wynagrodzenie będzie równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, wówczas bezrobotnemu będzie przysługiwał zasiłek. Prawo do zasiłku nie jest bowiem uzależnione od długości poszczególnych przerw w zatrudnieniu, ale od ilości dni przepracowanych w ciągu ostatnich 18-miesięcy za wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tomasz Lewandowicz                                                                                                                                                   Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana