Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Prezesie Zarządu – czego Ci nie wolno…

W obecnym obrocie prawno-gospodarczym coraz częściej możemy się spotkać z sytuacją kiedy, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza podjąć działalność konkurencyjną w innej spółce lub samodzielnie, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. W takiej sytuacji pojawia się pytanie o możliwość podjęcia takiej działalności i ewentualną konieczność uzyskania zgody spółki, w której pierwotnie pełni funkcję członka zarządu.

Pojęcie działalności konkurencyjnej

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie działalności konkurencyjnej (literalnie z Kodeksu: „zajmowanie się interesami konkurencyjnymi”), którego interpretacja jednak nie powinna wykraczać poza tą ujętą w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm). Tym samym działalność (interesy) konkurencyjne to takie działania, które są prowadzone zarówno w imieniu własnym jak i dla drugiego podmiotu w formie przedsiębiorstwa, zarówno w formie umowy pośrednictwa, doradztwa, agencji czy też umowy o pracę, a dotyczące prowadzenia działalności podobnej i dotyczącej tej samej dziedziny gospodarczej (por. definicja legalna rynku właściwego i konkurentów- art. 4 pkt 9 i 11 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,.).

Mając powyższe na uwadze, zajmowanie się interesami konkurencyjnymi należy rozumieć jako  podejmowanie konkurencyjnej działalności gospodarczej w stosunku do spółki, w której pełni funkcję członka zarządu.  Warto tutaj wskazać, że  działalnością konkurencyjną będzie również udzielanie pomocy innemu konkurentowi, a także zawieranie umów z osobami trzecimi, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na spółkę pierwotną (przykładowo dostarczania surowców, zawierania kredytów czy też innych usług).

Charakter zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz możliwość jego uchylenia

Zakaz działalności konkurencyjnej wskazany w art. 211 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać uchylony i tym samym nie ma charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że członek zarządu (w tym miejscu należy podkreślić, że dotyczy to zarówno członka zarządu będącego prezesem zarządu spółki jak i każdego poszczególnego członka zarządu, zaś nie dotyczy to wspólników ani członków innych organów spółki, np. rady nadzorczej) może zajmować się interesami konkurencyjnymi w chwili kiedy uzyska taką zgodę od spółki.

Udzielenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej

Zezwolenie na prowadzenie interesów konkurencyjnych może zostać udzielone zarówno poszczególnym członkom zarządu (na ich wyraźną prośbę) lub też całemu zarządowi spółki- bez przeszkód zgoda taka może obejmować wyłącznie jednego członka w kilkuosobowym zarządzie. Kwestię podmiotu udzielającego takiej zgody może regulować sama umowa spółki, jednak wielokrotnie taki zapis nie zostaje ujęty w umowie założycielskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Umowa spółki w takim przypadku może wskazywać, że zgoda może zostać udzielona przez bądź określonego wspólnika lub przez cały organ (przykładowo radę nadzorczą, o ile taka w spółce została ustanowiona).

Brak zapisu i odrębnej regulacji w umowie spółki nie wyklucza jednak możliwości udzielenia takiej zgody na podstawie § 2 art. 211 Ksh, który wskazuje, że w przypadku braku innych zapisów w umowie spółki, zgoda jest udzielana przez organ uprawniony do powołania zarządu. Kodeks wyraźnie wskazuje w treści art. 201 § 4, że członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej- co oznacza, że w większości przypadków (o ile nie umowa spółki nie zawiera innego zapisu) zgoda na działalność konkurencyjną musi zostać udzielona przez wspólników.

Zakres takiej zgody może być dowolnie uregulowany, w zależności od zapotrzebowania może być terminowy jak i bezterminowy, może również zostać cofnięty (uchylenie zgody przez organ który jej udzielił).

Karolina Irczyc – Cholewska                                                                                                                          
ARKANA Kancelaria Prawna 


Artukuł dostępny na biznes.pl

Arkana