Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Praca wakacyjna dla niepełnoletnich

Chciałabym podjąć się pracy wakacyjnej, jednakże kończę 18 lat dopiero we wrześniu. Jaki charakter pracy mogłabym wykonywać w takim przypadku? Dodatkowo chciałabym wiedzieć jak wygląda umowa o pracę w takiej sytuacji i o jakie dokumenty należy zadbać.

Jeśli nie ukończyła Pani jeszcze osiemnastego roku życia, zatrudnienie jest jak najbardziej możliwe, jednak będzie Pani traktowana jako pracownik młodociany. Zgodnie z art. 190 kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18. Przepisy przewidują możliwość zatrudnienia młodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz do przy wykonywaniu prac lekkich.

Przykładowo: sprzedawca, kelnerka, opiekunka do dzieci itp. Warto zapamiętać, że praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego pracownika, a także nie może utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Ten wymiar pracy obowiązuje również w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony równocześnie u kilku pracodawców.

Natomiast tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie odbywania przez niego zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin. Są to przepisy bezwzględnie obowiązujące. W stosunku młodocianego obowiązują szczególne przepisy dotyczące ochrony zdrowia.

Pracownik podlega obowiązkowym wstępnym badaniom lekarskim przed podjęciem pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Ponadto, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy. Podkreślić należy, że w przeciwieństwie do zwykłego pracownika, młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Pora nocna dla młodocianego przypada od 22 do 6 rano.

Młodocianemu przysługuje urlop wypoczynkowy, który uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy ten wymiar zwiększa się do 26 dni. Jeżeli chodzi o niezbędne dokumenty, jakie należy przedłożyć pracodawcy to określa je Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Pracodawca może żądać: kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy, może żądać także przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Małgorzata Stawicka

Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana