Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Praca przy produkcji części

Pracuję przy odlewie owiewek do aut. Do moich obowiązków należy m.in. sprawdzanie ich jakości, czy nie posiadają uszkodzeń lub niedoskonałości. Ta sama część po moich oględzinach przechodzi do działu jakości, gdzie osoba odpowiedzialna za sprawdzanie jeszcze raz dokładnie ją ogląda i zatwierdza część, która może następnie zostać oddana do użytku. Podczas tej procedury, pani, która sprawdzała po mnie owiewkę, znalazła na niej ubytek, którego ja nie dostrzegłem. Dostałem naganę i kazano mi odrobić za darmo godziny poza moim czasem pracy. Czy to jest zgodne z prawem?

Nagana jako kara porządkowa może zostać nałożona we wszystkich wskazanych w art. 108 kodeksu pracy sytuacjach naruszenia obowiązków pracowniczych tj. naruszenia zasad organizacji i porządku pracy, naruszenia przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, naruszenia przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy. Przy samym stosowaniu kar pracodawca zgodnie z art. 111 kodeksu pracy powinien brać pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. W związku z powyższym nienależyte świadczenie pracy z winy pracownika może być podstawą do nałożenia przez pracodawcę kary porządkowej w postaci nagany.

Dodatkowo zgodnie z art. 82 kodeksu pracy, pracodawca może zredukować należne pracownikowi wynagrodzenia, jeżeli z jego winy praca nie była należycie świadczona. Z powyższego przepisu wynika, że za zawinione i wadliwe wykonanie produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Natomiast jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Należy jednak zaznaczyć, że jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 20 listopada 1997 r. (III Apa 63/97, LexPolonica nr 334640) wskazał, że: „Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy, usterek nie należy do czasu pracy pracownika. Praca tego rodzaju nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych”. Pracodawca ma więc prawo zlecić pracownikowi ponowne podjęcie działań, które mają na celu wykonanie, tym razem bez wady, produktów lub usług, a za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie będzie przysługiwało.

Podsumowując działanie pracodawcy polegające na nałożeniu kary porządkowej w postaci nagany jest zgodne z prawem w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Należy również uznać, iż pracownik, któremu skutecznie zarzucono winę oraz wadliwość wykonanych przez niego produktów lub usług powinien na żądanie pracodawcy dokonać niezbędnych napraw i poprawek. Za czas pracy poświęcony przy usuwaniu zawinionych wadliwości pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                              Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

 Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana