Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Powołanie członka zarządu lub prokurenta już bez konieczności wizyty u notariusza, są jednak nowe obowiązki

Jak było przed nowelizacją?

          Dotychczas powołanie i każda zmiana składu zarządu spółki prawa handlowego czy prokurenta wymagała wizyty u notariusza bądź w sądzie, celem uzyskania poświadczenia wzoru podpisu powołanej osoby. Zgodnie z obowiązującym do dnia 14 stycznia 2015 roku brzmieniem art. 167 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) taki poświadczony wzór należało dołączyć sądowi rejestrowemu zarówno do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w razie każdorazowej zmiany składu osobowego zarządu. Podobne rozwiązanie przewidywał art. 19a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ustawa o krs), który statuował obowiązek załączania poświadczonych wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wszystkich podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: rejestr) i powoływanych prokurentów. Z dniem 15 stycznia 2015 roku, tj. wraz w wejściem w życie zmiany ksh jak i ustawy o krs obowiązek składania do sądu rejestrowego poświadczonych wzorów podpisów członków zarządu i prokurentów został zniesiony.

          Ustawodawca zwrócił uwagę na fakt, iż w praktyce w zasadzie nie dokonuje się porównywania dokumentów podpisanych własnoręcznie przez członków zarządu czy prokurentów z wzorami podpisów z akt rejestrowych. Jak trafnie wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, obowiązek składania wzorów podpisów przewidziany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie spółek handlowych był w rzeczywistości tylko obciążeniem wnioskodawców, bez istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu.

 Nowe obowiązki po 15 stycznia 2015 roku

          W miejsce obowiązku dołączania poświadczonych wzorów podpisów członków zarządu do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian składu osobowego zarządu, został nałożony obowiązek dołączania do zgłoszenia adresów członków zarządu. Należy zwrócić uwagę, że obowiązek ten ciąży na spółce z o.o. nie tylko przy tzw. zgłoszeniu spółki oraz zgłoszeniu zmian w składzie osobowym, ale również w przypadku każdorazowej zmiany adresu członka zarządu. Takie rozwiązanie trzeba ocenić pozytywnie, szczególnie w korelacji z drugim zdaniem znowelizowanego art. 167 § 3 ksh stanowiącego, że „Do chwili zgłoszenia zmiany adresu adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.” 

          Nowelizacja art. 19a ustawy o krs ma natomiast szerszy zasięg niż wspomniana powyżej zmiana, dotyczy bowiem nie tylko zgłoszeń do sądu rejestrowego dotyczących powołania członków zarządu spółki z o.o., ale obejmuje wszystkie osoby reprezentujące podmioty podlegające wpisowi do Rejestru, jak również prokurentów i likwidatorów. Zatem wprowadzona zmiana dotyczy nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także pozostałych podmiotów podlegających wpisowi do Rejestru, w tym do rejestru przedsiębiorców.

          Znowelizowany przepis stanowi, że do wniosku do sądu rejestrowego o wpis osób reprezentujących dany podmiot, likwidatorów czy prokurentów, należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Wprowadzono zatem zasadę załączania „zgody” danej osoby na powołanie, którą można pominąć pod pewnymi warunkami. Brak wskazania szczególnej formy zgody oznacza, że wystarczające jest złożenie jej w zwykłej formie pisemnej. Podpisanie wniosku o wpis lub złożenie tego wniosku przez osobę umocowaną przez powołaną osobę wyłącza konieczność składania samej zgody. Ustawodawca całkowicie słusznie założył, że przez złożenie podpisu na wniosku lub stosownym pełnomocnictwie należy rozumieć, że powołana osoba na powołanie się zgadza. Zostało również przewidziane, że zgoda może zostać wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Korzystając z tej opcji nie należy zapominać, że wymagany jest wówczas uczestnictwo powoływanej osoby w posiedzeniu organu bądź jej udział w zawieraniu umowy spółki.

aplikant radcowski Agnieszka Hervy
Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł dostępny również na biznes.onet.pl

Arkana