Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Oznaczanie cen towarów – jakie obowiązki ma sprzedawca?

Właściciel sklepu, który nie chce narazić się na grzywnę w wysokości 1.500 złotych powinien zadbać, aby ceny oferowanych przez niego towarów były dokładnie oznaczone.

 Jakie obowiązki ma sprzedawca ?

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży nakładają na sprzedawców szereg obowiązków związanych z informowaniem kupujących o cenach. Towary oferowane kupującemu muszą być opatrzone wywieszkami, na których klient znajdzie informację o nazwie produktu, cenie oraz jednostce miary, której cena dotyczy. Jeśli sprzedawca oferuje kilka podobnych towarów, na wywieszkach powinien umieścić ponadto nazwę producenta i inne informacje umożliwiające identyfikację ceny z towarem w sposób niebudzący wątpliwości.

Wywieszki z powyższymi informacjami należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego w bliskości towarów w taki sposób, żeby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Przy wystawianiu na sprzedaż większej ilości określonego towaru, cenę wystarczy umieścić przy jednej sztuce identycznego towaru.

Ceny należy uwidocznić również przy towarach, które wystawiamy w witrynach, gablotach i innych miejscach wystawowych. Jeśli zaś towary, które są oferowane do sprzedaży nie są wystawione, lecz umieszczone w miejscu niewidocznym, np. na zapleczu, ceny należy przedstawić w cennikach, które udostępnia się na terenie sklepu tak, aby były czytelne dla kupujących.

Co się dzieje w przypadku rozbieżności pomiędzy ceną rzeczywistą, a umieszczoną przy towarze i co grozi za nieprzestrzeganie obowiązków ?

Jeśli w momencie zawierania umowy sprzedaży okaże się, że rzeczywista cena towaru jest wyższa niż cena, którą sprzedawca wskazał na wywieszce umieszczonej przy towarze, kupujący będzie miał prawo żądać sprzedaży towaru po cenie, która była uwidoczniona. Powyższe wynika z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących sprzedaży oraz oferty. Zgodnie z art. 543 k.c. wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Zaś art. 70 k.c. stanowi, że umowę uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu. Oznacza to, że zawarcie umowy następuje w momencie, gdy kupujący podchodzi do kasy i wyraża wolę zakupu towaru. Zatem to kupujący potwierdza, że przyjmuje ofertę sprzedawcy i wyraża wolę zawarcia umowy po cenie, która była wskazana przy towarze, a sprzedawca jest tym oświadczeniem związany. Musi więc sprzedać towar po cenie, która była uwidoczniona.

Opisane wyżej uprawnienie kupującego do żądania zawarcia umowy w cenie, która była uwidoczniona nie jest jednak jedyną konsekwencją, którą ponosi sprzedawca za nieprawidłowe oznaczanie cen towarów. Za naruszanie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen lub ilości towarów, zgodnie z art. 137 kodeksu wykroczeń, grozi także kara grzywny do 1500 złotych.

Magdalena Aksamit – Królewicz                                                                                                                                    Kancelaria Prawna ARKANA


 

Arkana