Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Otwarcie układu wobec dłużnika – co z wypowiedzeniem umów najmu i dzierżawy, kredytu, leasingu itp.? Czy dłużnik jest chroniony?

Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia niewypłacalnego dłużnika przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli stanowi jedno z głównych założeń ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Co może wierzyciel, a czego mu nie wolno? Odpowiedź poniżej.

Na wstępie należy wskazać, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Niedopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu lub dzierżawy – ważne: istnieją wyjątki.

Ważne jest, iż od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne. To samo dotyczy umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

To oznacza otrzymanie szansy na podźwignięcie się ze słabej sytuacji finansowej, z możliwością dalszego prowadzenia działalności, z czym wiąże się konieczność przeprowadzenia reorganizacji swojej działalności
i obowiązek zawarcia porozumienia z wierzycielami w formie układu dotyczącego sposobu spłacania zadłużenia.

Podkreślenia jednak wymaga, że możliwe jest wypowiedzenie wspomnianych umów, gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia postępowania.

Katarzyna Meller 
Kancelaria Prawna ARKANA

Arkana