Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Odprawa po śmierci rodziców

Czy przysługuje mi odprawa po śmierci mamy? Pracowała ona przeszło 20 lat w służbie zdrowia. Po jej śmierci zostałam sama z bratem, ponieważ tata zmarł kilkanaście lat temu. W szpitalu została mi udzielona odpowiedź, że taka odprawa mi nie przysługuje, czy to jest prawda?

Zgodnie z art. 93 § 1 Kodeksu Pracy przesłankami nabycia prawa do odprawy pośmiertnej są: - śmierć pracownika lub byłego pracownika, jeżeli nastąpiła ona w czasie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby oraz
- istnienie uprawnionych członków rodziny.

Osobami uprawnionymi do otrzymania odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku są małżonek albo inni członkowie rodziny spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem w Pani i brata przypadku prawo do renty rodzinnej po zmarłej mamie będzie przysługiwało jedynie w następujących przypadkach:

1) do ukończenia przez Państwa 16 lat życia,
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyli Państwo 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia albo
3) bez względu na wiek, jeżeli stali się Państwo całkowicie niezdolni do pracy w okresie wskazanym w pkt 1 lub 2.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż pracodawca może zwolnić się, w całości lub w części, z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, ubezpieczając pracownika na życie w prywatnym zakładzie ubezpieczeń. O stopniu zwolnienia pracodawcy z pośmiertnej odprawy decyduje porównanie wysokości kwoty, na którą pracodawca ubezpieczył pracownika. Jeżeli odszkodowanie, które wypłaci ubezpieczalnia członkom rodziny zmarłego pracownika z tytułu ubezpieczenia na życie, jest niższa niż wysokość odprawy pośmiertnej wskazanej w kodeksie pracy, to pracodawca ma obowiązek wypłacić członkom rodziny zmarłego pracownika kwotę uzupełniającą odprawę pośmiertną.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                              Kancelaria Prawna ARKANA

ARKANA

Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana