Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Nowe stanowisko pracy a zmiana umowy

Czy można zmienić stanowisko pracownikowi w firmie bez podpisywania nowej umowy? Z czym to się wiąże? Czy można np. obniżyć wynagrodzenie w związku ze zmianą obowiązków?

Określenie rodzaju wykonywanej pracy jest jednym z podstawowych elementów umowy o pracę. Dlatego jednostronna zmiana przez pracodawcę stanowiska pracy jest możliwa tylko wówczas, gdy oznacza ona jedynie zmianę samej nazwy stanowiska, z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dla obu stron nazwa stanowiska jest istotnym elementem umowy- np. wiąże się z prestiżem stanowiska pracy. Tylko wówczas konieczna jest zgoda pracownika na taką zmianę.

Natomiast gdy zmiana stanowiska pracy wiąże się z nowym zakresem obowiązków, konieczna jest zmiana umowy. Może być ona dokonana poprzez zawarcie, za zgodą pracownika, porozumienia zmieniającego dotychczasowe warunki umowy o pracę, czyli podpisanie aneksu do umowy bądź poprzez złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego. Również w przypadku zmiany polegającej na przyznaniu pracownikowi wyższego wynagrodzenia można podpisać porozumienie zmieniające, ale dla skuteczności takiej zmiany wystarczy nawet dorozumiana zgoda pracownika (wyrok SN z 21.10.2003 r., I PK 512/02).

Jednak zmiana warunków pracy, która dotyczy obniżenia wynagrodzenia, czyli pogorszenia sytuacji pracownika, zawsze wymaga wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Instytucja ta jest uregulowana w art. 42 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią pracodawca musi zaproponować pracownikowi nowe warunki na piśmie. W razie odmowy przyjęcia tych warunków przez pracownika, umowa rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Gdy pracownik przed upływem połowy tego okresu nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę. Warto również dodać, że jeśli pracownik jest reprezentowany przez organizację związkową, pracodawca ma obowiązek skonsultować zamiar dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy z tą organizacją.

Magdalena Aksamit                                                                                                                                                         Kancelaria Prawna ARKANA

                                                                                                                                                                                                  Artykuł dostępny w dziale Media o nas

Arkana