Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umowy leasingu?

Umowa leasingu została opisana w Kodeksie cywilnym w art. 7091-70918. Zgodnie z definicją, przez umowę leasingu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Przedmiotem leasingu mogą być jedynie rzeczy, tj. ruchomości i nieruchomości. Sama umowa winna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a jeśli leasing dot. nieruchomości- w zakresie zobowiązania do przeniesienia własności po wykonaniu umowy leasingu, niezbędna jest forma aktu notarialnego. Pośród elementów przedmiotowo istotnych umowy leasingu należy wskazać:

1) oznaczenie rzeczy oddawanej w leasing,

2) oznaczenie zbywcy, od którego finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz,

3) określenie warunków umowy nabycia rzeczy przez finansującego od zbywcy, w szczególności ceny lub wynagrodzenia za nabycie rzeczy,

4) wskazanie, czy finansujący oddaje korzystającemu rzecz do używania, czy też do używania i pobierania pożytków, oraz ewentualnie wskazanie takich pożytków, jeżeli korzystający ma być uprawniony do pobierania jedynie niektórych pożytków rzeczy,

5) wysokość wynagrodzenia pieniężnego należnego finansującemu od korzystającego oraz terminy poszczególnych rat,

6) oznaczenie czasu trwania leasingu; umowa nie może zostać zawarta na czas nieokreślony.

Korzyści płynące z zawarcia umowy leasingu

Umowa leasingu niesie ze sobą liczne korzyści, ale i ryzyka, z których każdy korzystający powinien zdawać sobie sprawę. Po stronie korzyści, najczęściej wskazywane są te podatkowe. Mianowicie, np. w przypadku leasingu operacyjnego (polegającego na przekazaniu przez finansującego na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego korzystającemu w zamian za odpowiednie opłaty, okres trwania umowy leasingu operacyjnego jest krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu, jednak okres ten nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji tego przedmiotu, a w przypadku nieruchomości powinien wynosić co najmniej 5 lat. Dodatkowo, wydatki na opłaty leasingowe można wliczyć bezpośrednio w koszty bieżącej działalności gospodarczej. Co szczególnie istotne, odpisy amortyzacyjne- nie są wymagane. W dalszej kolejności należy podkreślić, że korzystający ma wyłączne prawo do korzystania z przedmiotu leasingu,
a sama płatność jest rozłożona w czasie.

Ryzyka płynące z zawarcia umowy leasingu

Po stronie ryzyk należy wskazać zdecydowanie: ryzyko utraty wartości, ryzyko opóźnienia w płatnościach, ryzyko nieprawidłowej księgowości, wreszcie- ryzyko opłat z ubezpieczenia płatności i NNW. Oczywistym jest, że każdy pojazd w miarę upływu czasu traci na wartości. Z tego powodu, zarówno korzystający jak
i finansujący mają prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych, w wyniku których po upływie terminu zawarcia umowy wartość księgowa pojazdu może sięgnąć 0 zł. W przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku, ubezpieczyciel może wycenić pojazd niżej niż twierdzi wnioskodawca, w konsekwencji czego odszkodowanie będzie niższe. Udowodnienie zaniżenia wspomnianej kwoty na drodze sądowej jest niezwykle czasochłonne i trudne. Dlatego też, warto starannie gromadzić dokumentację techniczną pojazdu.

Ryzyko opóźnienia w płatnościach jest znakomitym dowodem na to, kto nie powinien stać się stroną umowy leasingu. Z pewnością leasing nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają problem z płynnością finansową, bądź takich, które z różnych przyczyn mogą spóźniać się z płatnościami. Co do zasady, przepisy nie pozwalają na wcześniejsze wypowiedzenie umowy leasingu przez korzystającego. W konsekwencji czego, firma leasingowa może odmówić rozwiązania leasingu  i przejęcia samochodu, a po stronie korzystającego aktualny pozostanie obowiązek płacenia rat. W przypadku wypowiedzenia umowy z winy korzystającego, finansujący może żądać natychmiastowego zwrotu oraz zapłaty wszelkich, pozostających do końca trwania umowy- rat leasingowych.

Z dużą dozą ostrożności należy podchodzić również do uwzględniania przedmiotu leasingu po stronie środków trwałych firmy. Wpisanie takiego przedmiotu w sprawozdaniu finansowym może istotnie zawyżyć wartość majątku firmy. Warto pamiętać, że dopiero w sytuacji spłaty ostatniej raty leasingowej, przedmiot leasingu przechodzi na własność korzystającego i staje się środkiem trwałym firmy.

Częstą praktyką jest, że firmy leasingowe wymagają od korzystających podpisania umowy ubezpieczenia płatności bądź biorącego pojazd w leasing od nieszczęśliwych wypadków, domagając się jednocześnie pełnomocnictwa dla zawarcia ów umowy. Należy zważyć, że w przedstawionej sytuacji to finansujący będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania. Składka ubezpieczeniowa może wynosić nawet połowę opłaty leasingowej, a wcześniejsze zakończenie umowy nie jest równoznaczne z wygaśnięciem obowiązku zapłaty składek.

Mnogość ryzyk zawartych w tym artykule, nie stanowi próby zniechęcenia czytelnika do zawierania tego typu umów, a jest jedynie spowodowana niską świadomością leasingobiorców w zakresie zagrożeń wynikających
z zawarcia umowy leasingu. W świetle powyższego, nie ulega kwestii, że umowa leasingu jest obecnie bardzo powszechnym źródłem finansowania. Ważne, aby przed przystąpieniem do jej zawarcia zapoznać się
z licznymi korzyściami, ale i ryzykami, które ze sobą niesie.

Karolina Kleina
Kancelaria Prawna ARKANA

Arkana