Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Możliwość zawarcia umowy jurysdykcyjnej w formie elektronicznej

Jednym z najistotniejszych elementów umów zawieranych w handlu międzynarodowym jest uzgodnienie przez strony sądu posiadającego jurysdykcję, to jest uprawnionego do rozstrzygania sporów mogących wynikać z danej umowy. Brak takiego uzgodnienia naraża strony na ryzyko niepewnej sytuacji prawnej w zakresie jurysdykcji. Konsekwencją powyższego może być wytoczenie sprawy przed sądem nieposiadającym jurysdykcji, w wyniku czego pozew może zostać odrzucony, a strona obciążona kosztami postępowania. Ponadto, jeżeli do ustalenia czy sąd danego kraju posiada jurysdykcję konieczne będzie przeprowadzenie dowodów, w szczególności zaś przesłuchanie zagranicznych świadków, wówczas postępowanie przed sądem niewłaściwym może się okazać długotrwałe, w wyniku czego może nawet nastąpić przedawnienia roszczenia. Niepodjęcie przez strony jednoznacznych uzgodnień co do jurysdykcji może zatem okazać się bardzo kosztownym błędem. Chcąc temu zapobiec, należy więc już na samym początku współpracy z zagranicznym kontrahentem wyraźnie określić, sądy którego państwa mają być właściwe do rozpoznawania wszelkich sporów.

Uzgadniając z kontrahentem sądy mające posiadać jurysdykcję do rozpoznania sporów należy mieć na uwadze, iż od dnia 10 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana przepisów regulujących formę, w której powinna zostać zawarta umowa jurysdykcyjna. Dotychczasowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych zastąpione zostało przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona). Artykuł 25 ust. 1 nowego rozporządzenia, przewiduje iż umowę jurysdykcyjną zawiera się w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej na piśmie; w formie, która odpowiada praktyce przyjętej między stronami; lub w handlu międzynarodowym- w formie odpowiadającej zwyczajowi handlowemu, który strony znały lub musiały znać i który strony umów tego rodzaju w określonej dziedzinie handlu powszechnie znają i którego stale przestrzegają.

 Co istotne, zgodnie z art. 25 ust. 2 nowego rozporządzenia wszelkie przekazy elektroniczne umożliwiające trwały zapis umowy są traktowane na równi z formą pisemną. Powyższe oznacza zatem, że jeżeli pomiędzy stronami na początku, czy też w toku współpracy dojdzie do uzgodnienia w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, iż wszelkie spory mają być rozstrzygane przez sądy polskie (czy też sądy innego kraju), wówczas porozumienie takie będzie skuteczne i będzie rozstrzygało możliwości rozpoznawania sporów przez sądy danego kraju.

Radca prawny Tomasz Lewandowicz                                                                                                                        Kancelaria Prawna ARKANA

 

Artykuł dostępny na http://ksiegowosc.infor.pl

 

Arkana