Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Likwidacja spółki z o.o.

Czynności likwidacyjne - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krok po kroku

Czynności wstępne

 1. Powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki
 2. Wyznaczenie w drodze uchwały likwidatorów spółki lub pozostawienie tej funkcji dotychczasowym członkom zarządu
 3. Zgłoszenie przez likwidatorów do Sądu rejestrowego faktu rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji na formularzach KRS-Z61 wraz z KRS-ZR i KRS-ZK, wraz z podaniem danych o likwidatorach, ich adresów, wzorów podpisów oraz sposobie reprezentacji spółki w likwidacji
 4. Ogłoszenie przez likwidatorów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy
 5. Aktualizacja danych w Głównym Urzędzie Statystycznym (REGON)
 6. Aktualizacja danych w ewidencji płatników składek ZUS
 7. Aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym na formularz NIP-2
 8. Aktualizacja danych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT na formularzu VAT-R
 9. Zgłoszenie ewentualnych zmian w zakresie danych osób, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot (art. 31 ordynacji podatkowej)
 10. Zawiadomienie banków obsługujących spółkę o otwarciu likwidacji
 11. Inwentaryzacja majątku
 12. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji na podstawie ustawy o rachunkowości
 13. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji na podstawie przepisów ksh zawierającego wycenę aktywów według ich wartości zbywczej i przedłożenie go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia

Właściwe czynności likwidacyjne

 1. Zakończenie interesów bieżących spółki (wszczynanie nowych interesów jest dozwolone tylko, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku)
 2. Ściągnięcie wierzytelności poprzez działania windykacyjne lub ich sprzedaż
 3. Wypełnienie zobowiązań i zaspokojenie wszystkich wierzycieli
 4. Złożenie do depozytu sądowego sum potrzebnych do zaspokojenia luz zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne.
 5. Upłynnienie majątku poprzez ich sprzedaż. Posiadane nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.
 6. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli według sposobu wynikającego z umowy spółki lub w stosunku do ich udziałów. Podział następuje nie prędzej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli

Ponadto, jeżeli w trakcie trwania likwidacji upływa rok obrotowy, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. 

Zakończenie likwidacji

 1. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego - sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (czyli na dzień zakończenia likwidacji według ustawy o rachunkowości) i zatwierdzenie sprawozdania przez zgromadzenie wspólników
 2. Ogłoszenie sprawozdania w siedzibie spółki
 3. Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS, na formularzu KRS-X2 wraz z sprawozdaniem finansowym oraz dokumentacją potwierdzającą jego zatwierdzenie.
 4. Złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do organu podatkowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego
 5. Wykreślenie spółki z wszystkich rejestrów urzędowych, o których była mowa w punkcie czynności wstępne (po wykreśleniu z KRS)
 6. Archiwizacja ksiąg i dokumentów spółki poprzez przekazanie na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, osobie wyznaczonej przez sąd rejestrowy oraz zawiadomienie właściwego organu podatkowego o tej osobie oraz miejscu przechowywania ksiąg podatkowych i innych dokumentów

Arkana