Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Łączenie spółek z o.o.

Łączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

 1.       Dopuszczalność łączenia sp. z o.o.:

 Dokonywanie połączeń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie polskiego prawa jest dopuszczalne na mocy art. 491 § 1 kodeksu spółek handlowych.

 2.       Sposoby połączenia sp. z o.o.:

 Połączenie spółek kapitałowych może być dokonane na dwa sposoby

  • łączenie się przez przejęcie – połączenie poprzez przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej
  • łączenie się przez zawiązanie nowej spółki - połączenie przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały nowej spółki

 3.       Fazy procesu łączenia spółek: 

 Proces łączenia spółek z o.o. można podzielić na trzy zasadnicze fazy: managerską, właścicielską i rejestracyjną.

FAZA I - MANAGERSKA

 W ramach fazy managerskiej wszystkie czynności wykonywane są przez zarząd bez konieczności angażowania wspólników. Głównym zadaniem członków zarządu obydwu spółek jest opracowanie najważniejszego dokumentu w toku łączenia spółek, jakim jest Plan połączenia. Faza managerska jest fazą najistotniejszą z tego względu, iż rzetelne przygotowanie w czasie jej trwania Planu połączenia pozwala na sprawne przeprowadzenie następnych faz połączenia.

 Badanie oraz ogłoszenie planu połączenia

Plan połączenia podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego łączących się spółek oraz ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Co do zasady Plan połączenia powinien zostać również poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wyznaczonego przez Sąd na wspólny wniosek spółek podlegających łączeniu. (1311)Badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia nie są jednak wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, a także w sytuacji łączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób. W tym ostatnim przypadku nie trzeba również ogłaszać planu połączenia w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 Obligatoryjne elementy, które musi zawierać plan połączenia

1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki,  

2) stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat,  

3) zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,  

4) dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej;  

5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki,  

6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. 

 Do planu połączenia należy dołączyć również wymagane przez art. 498 § 2 ksh dokumenty: 

1) projekt uchwał o połączeniu spółek,  

2) projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej,  

3) ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,  

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.  

 Sprawozdanie zarządu

Ponadto zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się spółek, sprawozdanie powinno wskazywać na te trudności.  

FAZA II - WŁAŚCICIELSKA

 Zarządy zwołują zgromadzenia wspólników każdej ze spółek. Na zgromadzeniach wspólników każda ze spółek podejmuje uchwały o połączeniu. W trakcie fazy właścicielskiej zapada zatem decyzja o połączeniu spółek zgodnie z przygotowanym wcześniej planem podziału.

 Zwołanie zgromadzenia wspólników

 (1312)Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia się z inną spółką. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Wymogów tych nie stosuje się jednak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób.

 Podjęcie uchwały

Połączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki.  Uchwała, o której mowa w powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.  

FAZA III - REJESTRACYJNA

 Ostatnia faza polega na zgłoszeniu przez zarządy do sądu rejestrowego uchwał o łączeniu się spółek w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną.  

Moment połączenia

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Rozwiązanie spółki przejętej

Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.  Wykreślenie z rejestru następuje z urzędu, jednakże nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki lub przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić.

4.       Skutki połączenia sp. z o.o.

Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.   Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej.  

Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.  

Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.  W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.  

 5.       Zgłoszenie zamiaru połączenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

 Zamiar połączenia - koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jeżeli:

1)      łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub

2)      łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Arkana