Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Jakie konsekwencje ponosi pracownik za uszkodzenie mienia firmy?

Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Zasady odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie określają przepisy działu piątego kodeksu pracy. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 124. § 1, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu, które powierzono mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu rzeczy obejmuje m. in.: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, narzędzia i instrumenty oraz inne przedmioty, które objęte zostały obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia.

Uwolnienie od odpowiedzialności

Pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za powierzone mu mienie, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, szczególnie w przypadku braku zapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Ponadto pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania lub zwiększenia. Pracownik nie odpowiada również za szkodę wynikającą z ryzyka związanego z działalnością pracodawcy. Jeżeli jednak pracownik wyrządził szkodę umyślnie, wówczas jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Możliwość zawarcia ugody z pracodawcą

Zgodnie z kodeksem pracy naprawienie szkody może nastąpić na podstawie ugody między pracodawcą i pracownikiem. Wysokość odszkodowania może wówczas zostać obniżona w stosunku do wartości szkody przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, w tym stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych. Wysokość odszkodowania może także obniżyć sąd pracy. Jeżeli zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą ugoda nie jest wykonywana, wówczas po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności, istnieje możliwość prowadzenia egzekucji w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Nie będzie ona jednak możliwa, jeśli sąd pracy ustali, że zawarta ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Potrącenie z wynagrodzenia

Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca nie dysponuje tytułem egzekucyjnym stwierdzającym obowiązek pracownika do wypłaty odszkodowania? Nie posiada on wówczas możliwości dokonywania bez zgody pracownika potrąceń z jego wynagrodzenia. Aby potrącenia były możliwe, konieczna jest pisemna zgoda pracownika, w której wskazana zostanie przyczyna potrącenia oraz wielkość długu. Potwierdził to Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2004 r. (I PK 529/03).

Tomasz Lewandowicz, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł ukazał się w Dzienniku Bałtyckim, w dodatku Praca – numer z dn. 7.03.2011.

Arkana