Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Jak odzyskać 40 euro w ramach rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?

Nie każdy przedsiębiorca wie, że w dniu 28.04.2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która ma na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach w obrocie gospodarczym. Nowa ustawa wprowadziła między innymi możliwość odzyskania kosztów związanych z dochodzeniem długu oraz ustaliła maksymalne terminy zapłaty.

Jakie warunki należy spełnić aby odzyskać koszty poniesione w związku z dochodzeniem zaległych należności?

Zgodnie z art. 10 ustawy o transakcjach handlowych „Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę”.

upływ terminu zapłaty

Wierzyciel może żądać zapłaty 40 euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności jeżeli upłynął już termin zapłaty, od którego należne są odsetki. Art. 7 ust. 1 oraz 8 ust. 1 ustawy o transakcjach handlowych wprowadził dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny maksymalny termin zapłaty 30 dni, a dla pozostałych transakcji 60 dni. Jeżeli zatem dłużnik nie spełni swojego świadczenia w oznaczonym terminie, tzn. że świadczenie jest wymagalne i wierzyciel może żądać od niego zapłaty 40 euro.

brak wymogu wezwania do zapłaty

Nowa ustawa o transakcjach handlowych stanowi, że 40 euro ekwiwalentu należne jest wierzycielowi bez wezwania. Oznacza to, że po upływie terminu płatności, wierzycielowi automatycznie przysługuje roszczenie o jego zapłatę . Podkreślić należy, że celem przyznania wierzycielowi tej możliwości jest wyrównanie strat związanych z koniecznością odzyskiwania zaległych płatności od nierzetelnych kontrahentów.

Jeżeli wierzyciel będzie dochodził przed sądem zapłaty opisywanego w niniejszym artykule ekwiwalentu, musi wykazać fakt opóźnienia w zapłacie i jego roszczenie zostanie uznane za zasadne.

nieważne ograniczenie w umowie

Żadna umowa nie może przewidywać ograniczenia uprawnienia wierzyciela do żądania zapłaty kwoty 40 euro tytułem ekwiwalentu za odzyskiwanie należności. W przypadku zastosowania takiego zapisu umowy, będzie on uważany za nieważny jako czynność sprzeczna z prawem. 

Marta Sienkiewicz
Kancelaria Prawna ARKANA


Arkana