Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Duplikat umowy o pracę

Co zrobić, gdy zgubimy umowę o pracę lub umowę zlecenia? Czy możemy prosić o duplikat? I co zrobić gdy pracodawca nie chce takiego wystawić?

Niestety, żaden z przepisów kodeksu pracy nie zobowiązuje pracodawcy do wydania duplikatu umowy o pracę. W przypadku zgubienia umowy o pracę w pierwszej kolejności należałoby skierować prośbę do kadr o wydanie duplikatu lub jej skserowanie. Kserokopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Należy jednak zaznaczyć, iż pracodawca nie ma obowiązku wydać nam takiego dokumentu.

 Pracodawca jest jednak zobowiązany umożliwić pracownikowi wgląd do dokumentów, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie zgodnie z art. 85 § 5 kodeksu pracy. Na podstawie powyższego przepisu moglibyśmy więc ubiegać się o wgląd do naszej umowy ponieważ w jej treści należy zawrzeć między innymi informacje odnośnie wynagrodzenia za pracę, ze wskazaniem jego składników. Jeśli taki wgląd uzyskamy możemy chociażby sfotografować umowę lub ją przepisać tak żeby znać jej treść.

Dodatkowo Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 16 września 1999 r. (I PKN 331/99, LexPolonica nr 344030) uznał, że na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielania pracownikowi istotnych informacji odnośnie jego sytuacji pracowniczej. Udzielenia tego typu informacji pracownik może dochodzić przed sądem pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego pomimo tego, że obowiązek taki nie został wyrażony wprost w treści konkretnego przepisu można jednak go wywodzić z szeregu norm zawartych w kodeksie pracy.

Pracodawca ma więc powinność dostarczania pracownikowi informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji stosunku pracy, jak również uprawnień wykraczających poza sferę stosunku pracy. W opinii Sądu Najwyższego nie oznacza to, że pracownik może od pracodawcy domagać się wszelkich informacji, które go dotyczą, a jedynie takich, które mają mają dla niego istotne znaczenie. Powyższe powoduje, iż co prawda nie możemy ubiegać się o wydanie duplikatu umowy, ale możemy żądać udzielenia nam informacji dotyczących stosunku pracy z tej umowy wynikających.

Powyższe nie będzie się jednak odnosiło się do przypadków zgubienia umowy zlecenia. Pozostanie nam jedynie próba skierowania prośby o duplikat lub kserokopię jednak nie ma w tym przypadku żadnego obowiązku po stronie Zleceniodawcy do jego wydania.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                  Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana