Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Dotacja na własny biznes

Jak starać się o dotację na własny biznes z urzędu pracy, komu się należy i kiedy? Na jakich zasadach ta dotacja jest przyznawana?

Odpowiada Marcin Kamiński, Kancelaria Prawna ARKANA


Początek roku to dobry okres aby starać się o przyznanie z urzędu pracy jednorazowo, bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3.510,22 zł co umożliwia uzyskanie łącznie kwoty 21.061,32 zł.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba, która posiada status bezrobotnego. O dotacje nie mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, mogą ją jednak otrzymać studenci uczący się zaocznie. Dofinansowania nie otrzyma również ten kto prowadził działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zdyskwalifikowane w walce o dotacje są również osoby, które w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy, które bez wiarygodnego uzasadnienia odmówiły propozycji pracy, stażu lub szkolenia w urzędzie pracy w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także ci którzy w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie skazani zostali za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

 Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania wnioskodawcy. Przed jego złożeniem warto udać się do urzędu w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie wymagań, które trzeba spełnić. Standardowo w treści wniosku określa się między innymi: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba bezrobotna zamierza podjąć, kalkulacje kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikacje i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, a także przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria, według których udzielane jest dofinansowania mogą różnić się w poszczególnych urzędach jednak szanse na otrzymania środków zwiększają:

•udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje;
•predyspozycje osobowościowe ustalone w oparciu o opinię doradcy zawodowego;
•jakość merytoryczna przedstawionego wniosku;
•zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności;
•działania na rzecz pozyskania lokalu (umowy przedwstępne);
•uzyskanie niezbędnych pozwoleń;
•perspektywa rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji;
•przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności;
•miejsce prowadzenia działalności;
•zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Po złożeniu wniosku oczekujemy około 30 dni na decyzję o przyznaniu środków. Należy zaznaczyć, że działalność gospodarczą można zarejestrować dopiero po przyznania dotacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie, gdyż w innym przypadku zostanie ona cofnięta. Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, a także złożenia rozliczenia w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Osoba, która otrzymała dotacje musi pamiętać, iż przyznane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania będą podlegały zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wezwania do ich zwrotu w przypadku: wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji bądź naruszenia innych istotnych warunków umowy. Powyższe powoduje, że przed podpisaniem umowy Urząd Pracy będzie chciał ustanowić zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków w przypadku niedochowania warunków umowy. Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być poręczenie, blokada rachunku bankowego, a w szczególnych przypadkach akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Marcin Kamiński                                                                                                                                                             Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana