Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Długoterminowy najem i dzierżawa rzeczy ruchomych – najlepiej z datą pewną

Najem i dzierżawa to jeden z podstawowych sposobów zapewnienia firmie podstawowych składników majątku potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Umowy tego typu są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców zarówno w celu zapewnienia lokalu służącego za siedzibę, jak pozyskiwania rzeczy ruchomych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku produktów trudno dostępnych na rynku, np. specjalistycznych maszyn produkcyjnych, najmującemu przedsiębiorcy zazwyczaj zależy na maksymalnym zapewnieniu trwałości stosunku najmu czy dzierżawy. W tym celu w umowach mogą zostać zamieszczone odpowiednie postanowienia zapewniające długą trwałość stosunku i znacznie ograniczające możliwość jej wypowiedzenia przed terminem. Dzięki dobrze skonstruowanej umowie najmu długoterminowego właściciel przedsiębiorstwa nie musi się obawiać, że jego firma, na skutek jednego pisma wynajmującego, może w przeciągu miesiąca zostać pozbawione najważniejszych składników produkcyjnych.

Sama treść umowy może jednak okazać się niewystarczająca dla ochrony interesów najemcy lub dzierżawcy w sytuacji, w której przedmiot najmu lub dzierżawy zostanie zbyty przez właściciela osobie trzeciej lub zlicytowany przez komornika. W takiej sytuacji nowy właściciel ruchomości jest bowiem uprawniony, zgodnie z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego, do wypowiedzenia dotychczasowej umowy z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. W przypadku standardowej umowy najmu przewidującej czynsz płatny miesięcznie umowa może zatem być wypowiedziana przez nowego właściciela na miesiąc naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku specjalistycznych urządzeń, tak krótki okres wypowiedzenia może być niewystarczający do znalezienia i wynajęcia nowego urządzenia, co może spowodować nawet do konieczność przerwania produkcji zakładu i przynieść straty.

Mając na względzie powyżej opisane negatywne skutki zmiany właściciela najmowanych lub dzierżawionych urządzeń warto jest zawczasu podjąć odpowiednie działania by się przed nimi skutecznie zabezpieczyć. Można to uczynić poprzez zaopatrzenie posiadanego egzemplarza umowy najmu w datę pewną. Najprostszą formą uzyskania daty pewnej jest zwrócenie się do notariusza, który najczęściej od ręki wykonuje tego typu czynności. Zaopatrzenie umowy najmu w datę pewną będzie miało ten skutek, iż ewentualny nabywca najmowanych ruchomości będzie związany postanowienia umowy dotyczącymi możliwości wypowiedzenia i nie będzie mu przysługiwało wynikające z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego prawo nabywcy do szybszego rozwiązania umowy najmu. Uzyskując datę pewną na umowie przedsiębiorca uzyska zatem bezpieczeństwo tego, że w przypadku zmiany właściciela najmowych lub dzierżawionych ruchomości nie będzie mógł zostać w trybie przyśpieszonym pozbawiony prawa do korzystania z kluczowych dla jego firmy przedmiotów.

Podstawa prawna:

- art. 678 kodeksu cywilnego, - art. 1002 kodeksu postępowania cywilnego.                                                                                                                                                                                             
Tomasz Lewandowicz                                                                                                                                                    Kancelaria Prawna ARKANA


 Artykuł dostępny na biznes.pl

 

Arkana