Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy praca nocna wliczona jest do płacy minimalnej?

Zgodnie z art. 1517 § 1 kodeksu pracy pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin między godzinami 21.00 i 7.00. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej za każdą godzinę pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 kodeksu pracy). Wysokość dodatku zależy zatem od ogłoszonego na dany rok minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi 1386 zł.

W jaki sposób obliczyć minimalne wynagrodzenie? Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Z 2002 r. nr 200 poz.1679) precyzuje zasady obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika. Pozwala także ustalić, czy obliczone w ten sposób wynagrodzenie nie jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego na dany rok.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Wskazane świadczenia zaliczane według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych to:

  1. wynagrodzenie podstawowe,
  2. premie i nagrody,
  3. dodatki w tym dodatek za pracę w porze nocnej,
  4. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  5. wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy,
  6. świadczenia deputatowe i odszkodowawcze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek za pracę w porze nocnej możemy wliczać do minimalnego wynagrodzenia. Taki zabieg przewiduje także treść załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń przyjęta przez GUS, do którego odsyła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opowiadając zatem na pytanie, dodatek za pracę w porze nocnej jest wliczany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Agata Małgorzata Zakrzewska, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł ukazał się także w Dzienniku Bałtyckim, w dodatku Praca – numer z dn. 4.04.2011.

Arkana