Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Czy możliwe jest skorygowanie świadectwa pracy?

Otrzymałem przed trzema laty świadectwo pracy. Wówczas nie sprawdziłem szczegółów, a pracowałem na nieco innym stanowisku, niż wpisano w dokumencie. Czy po tym czasie mogę się ubiegać o korektę? - pyta czytelnik

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy. Przekazuje ono kolejnemu pracodawcy szereg informacji o byłym pracowniku. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po ustaniu (rozwiązaniu lub wygaśnięciu) stosunku pracy. Termin wydania świadectwa pracy jest precyzyjnie określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Należy pamiętać, że świadectwo pracy jest dokumentem formalnym i musi zawierać określone elementy – fakty dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Świadectwo jest wadliwe w przypadku, kiedy pracodawca zamieścił w dokumencie informacje błędne lub niezgodne z prawdą.       

Sprostowanie świadectwa pracy

Tryb i sposób prostowania świadectwa pracy określone są w Kodeksie pracy oraz wspomnianym wyżej rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pracownik, który uważa, że świadectwo pracy zawiera nieprawidłową treść, może żądać jego sprostowania w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W tym terminie pracownik powinien skierować swój wniosek o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy. Pracodawca natomiast jest zobowiązany:

  • wydać pracownikowi w terminie 7 dni nowe świadectwo pracy w razie uwzględnienia wniosku,
  • lub zawiadomić pracownika na piśmie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu rejonowego – sądu pracy (art. 97 § 21 Kodeksu pracy).

Postępowanie o sprostowanie świadectwa pracy jest wolne od opłat sądowych –  dotyczy bowiem roszczenia niemajątkowego. Jeśli powództwo okaże się zasadne, sąd nakazuje pracodawcy sprostowanie świadectwa pracy. Od rozstrzygnięcia sądu rejonowego strony mogą wnieść apelację do sądu okręgowego.

Podsumowując, pracownik może domagać się od pracodawcy sprostowania świadectwa pracy, które zawiera nieprawdziwe informacje jedynie we wskazanym w Kodeksie pracy terminie siedmiu dni od jego otrzymania. Jeśli minęły już trzy lata od otrzymania świadectwa pracy, niestety nie może się Pan ubiegać o korektę.

Agata Małgorzata Zakrzewska, Kancelaria Prawna ARKANA

Artykuł ukazał się także w Dzienniku Bałtyckim, w dodatku Praca – numer z dn. 18.04.2011.

Arkana