Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

Co możesz zrobić, gdy sąd zbyt długo rozpatruje Twoją sprawę?

Sądy zobowiązane są do rozpatrywania spraw bez nieuzasadnionej zwłoki – co oznacza, że postępowanie nie może trwać dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Tak więc, jeżeli uważasz, że sąd zbyt długo rozpatruje Twoją sprawę, możesz wnieść skargę na przewlekłość postępowania. Nie wystarczy jednak subiektywne przeświadczenie, że proces trwa za długo. Istotne w tym wypadku dla stwierdzenia, czy doszło do przewlekłości postępowania będą przesłanki takie jak terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, jak również charakter sprawy oraz stopień jej zawiłości. W przypadku, gdy sąd odrzuci Twoją skargę, będziesz mógł wystąpić z kolejną w tej samej sprawie dopiero po upływie 12 miesięcy, więc warto zadbać o to, aby została ona prawidłowo wniesiona, ponieważ sąd nie ma obowiązku wzywać Cię do uzupełnienia jej braków.

Jak prawidłowo sporządzić skargę?

Jeżeli chcesz prawidłowo wnieść skargę, musisz koniecznie zawrzeć w niej żądanie stwierdzenia przewlekłości w sprawie oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających to żądanie. Oprócz tego skarga powinna spełniać wymagania dla pisma procesowego w postępowaniu cywilnym, czyli: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności oraz Twój podpis jako osoby uprawnionej do wniesienia skargi. Pamiętaj, że skarga wniesiona przez osobę nieuprawnioną zostanie od razu odrzucona przez sąd. Uprawnionym do jej wniesienia w postępowaniu cywilnym jest zarówno strona, interwenient uboczny, jak również uczestnik postępowania. Ponadto, w skardze możesz żądać wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia odpowiednich czynności w konkretnym terminie. Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł, a dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pisma. Jeżeli skargę wnosi kilka osób – każda z nich musi oddzielnie wnieść opłatę.

Gdzie wnieść skargę?

Sądem właściwym jest sąd przełożony nad tym, przed którym toczy się postępowanie. Tak więc, jeśli toczy się ono w sądzie rejonowym, powinieneś wnieść skargę do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Natomiast, gdy sprawa toczy się przed sądem rejonowym i okręgowym albo okręgowym i apelacyjnym - sądem właściwym do rozpoznania skargi będzie sąd apelacyjny. Od dnia wniesienia skargi na przewlekłość postępowania sąd ma 2 miesiące na rozpoznanie jej i wydanie orzeczenia w tej sprawie.

Do kiedy możesz wnieść skargę?

Skargę na przewlekłość możesz wnieść tylko w toku postępowania, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po zakończeniu sprawy sądowej nie będziesz już mógł domagać się stwierdzenia przewlekłości. Natomiast, jeżeli nie wniosłeś w tym czasie skargi, możesz po zakończeniu postępowania żądać naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości na podstawie art. 417  kodeksu cywilnego. Powyższe uprawnienie przysługuje Ci również, gdy Twoja skarga została uwzględniona, ponieważ postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Jakiej kwoty pieniężnej możesz się domagać?

Wnosząc skargę możesz żądać zasądzenia na Twoją rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości od 2.000 zł do 20.000 zł. Sąd przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia będzie brał pod uwagę doznaną krzywdę oraz wartość przedmiotu sporu. Pamiętaj, że jeżeli nie zawrzesz w skardze żądania odpowiedniej sumy pieniężnej, sąd nie przyzna Ci jej, nawet w przypadku uznania skargi za zasadną. Pieniądze mogą zostać zasądzone tylko i wyłącznie na Twój wniosek.

Monika Skorżyńska
Kancelaria Prawna ARKANA

 

Arkana