Arkana Gdynia - Warszawa - Suwałki

Porady

Lubimy dzielić się wiedzą popartą długoletnią praktyką.

Wróć

1 stycznia 2017 roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące reprezentacji spółek

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw, mająca na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Długo wyczekiwany dokument rozstrzyga m.in. trwający od lat spór w zakresie działań prokurentów i nadaje nowe brzmienie art. 1094 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Czym jest prokura?

Na wstępie należy wyjaśnić, że prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Zakres tego pełnomocnictwa wynika
z ustawy i jest niezwykle szeroki. Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyłączeniem prawa do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej na podstawie, której następuje oddanie go do czasowego korzystania oraz do zbywania
i obciążania nieruchomości.

Stan prawny do 31 grudnia 2016 r.

W trwającym do 31 grudnia 2016 r. stanie prawnym istniał jeden rodzaj prokury łącznej. Mianowicie, jeśli postanowienia umowy spółki lub statutu nie stanowiły inaczej, każdy prokurent łączny mógł reprezentować spółkę wraz z innym prokurentem łącznym. Ponadto, choć nie wynikało to wprost z dotychczasowych przepisów, w orzecznictwie za dopuszczalne uważano również ustanowienie reprezentacji polegającej na współdziałaniu prokurenta z członkiem zarządu (tzw. prokura łączna niewłaściwa).

Prokura łączna od 1 stycznia 2017 r.

Znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego wprost traktują m.in. o tym, że prokura łączna może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej (art. 1094 § 11 k.c.). Zgłoszenie o udzieleniu prokury winno obejmować jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej i dokonywanej wspólnie z osobą zarządzającą spółką albo ww. wspólnikiem, również sposób jej wykonywania (art. 1098 k.c.) Co więcej, opisywana nowelizacja wymogła również zmianę art. 205 § 3 k.s.h., który nie ogranicza już prokury do jednoosobowej lub łącznej. 

Podsumowanie zmian

Reasumując, wraz z wejściem w życie nowelizacji ugruntowane zostały następujące rodzaje prokury łącznej:

1)     prokura umocowująca jedynie do współdziałania z innym prokurentem bądź prokurentami,

2)     prokura, w ramach której prokurent może współdziałać z innym prokurentem/ prokurentami bądź reprezentować mocodawcę z członkiem zarządu
(albo wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej),

3)     prokura umocowującą jedynie do reprezentowania mocodawcy z członkiem zarządu (albo wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki osobowej).

Należy wskazać, że w dalszym ciągu możliwe jest ustanawianie prokury samoistnej oraz oddziałowej, które nie stanowiły przedmiotu wspomnianej nowelizacji. Pierwsza z nich udzielana jest przez przedsiębiorcę do działania na rzecz podmiotu gospodarczego w sposób samodzielny, natomiast w wyniku drugiej prokurent upoważniony jest do działania na rzecz spółki z ograniczeniem do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Karolina Kleina
Kancelaria Prawna ARKANA

Arkana